all_inclusive auto bahn_und_hotel besteck chat deals download_pdf einstellungen flughafen flugzeug herz home hotel kalender koffer kreuzfahrtschiff laenderauswahl last_minute liste ltur-shop lupe meine-ltur menue minus newsletter passagiere pfeil-links-gefuellt pfeil-links pfeil-notiz-links pfeil-notiz-rechts pfeil-oben-gefuellt pfeil-rechts-gefuellt pfeil-rechts pfeil-unten-gefuellt pfeile plus schliessen stadt stern-gefuellt stern stift super_last_minute telefon weltkugel zug
.
.

Kontaktai ir rezervavimas: 00800 800/ 21 21 21 00

El. paðtas: klientuservisas@ltur.de

Jûsø pageidavimui su mumis galite bendrauti vokieèiø, anglø, prancûzø, nyderlandø arba lenkø kalbomis.

Sveiki atvykæ á L'TUR.

Mûsø kelioniø agentûra jau 20 metø Nr.1 visoje Europoje.

L'TUR iðpildys Jûsø kelionës troðkimus. Kasmet iðsiunèiame apie 800.000 klientø atostogauti. Mes bendradarbiaujame su þymiomis firmomis, tokiomis kaip: TUI, Lufthansa, Air Berlin.

Mûsø kelioniø pasiûla apima visus 5 kontinentus, daugiau 60 nei ðaliø, virð 100 oro linijø ir daugiau nei 10.000 vieðbuèiø. Èia rasite daugybæ pigiø kelionës pasiûlymø: vilos, atostogø parkai, kelionës visai ðeimai, kelionës vieniðiam, saulë, sportas, sniegas. Taip pat rasite virð milijono pigiausiø pasiûlymø, kurie atnaujinami kas valandà.

Jeigu Jûs prie viso ðito pageidautumëte ir automobilio, mes pateiksime didelá nuomojamø automobiliø pasirinkimà

Ir geriausia:
uþsisakote bilietus ir mes Jums atsiøsime juos tiesiai á el. paðtà. Mokestis uþ bilietus saugus ir paprastas: kreditine kortele.

Mûsø kelioniø specialistai yra aukðèiausio lygio, kurie nuolat kelià savo klasifikacijà. Turizmo centro kokybë buvo patikrinta Vokietijos TÜV.

Mes dþiaugsimës Jûsø skambuèiu ir pakonsultuosime vokieèiø, anglø, prancûzø, lenkø arba olandø kalbomis. Taip pat Jûs galite uþsisakyti nemokamà atgaliná skambutá. Tiesiog palikite savo duomenis ir mes paskambinsime Jums atgal.

Jûs pasieksite mus þemiau pateiktais numeriais


Vokietija
Tel.:
Faksas:
El.paðtas:
00800/ 21 21 21 00
00800/ 21 21 21 01
kundenservice@ltur.de
Pirm. – Penkt. nuo 08:00 iki
24:00 Ðeðt., Sekm. ir ðvenèiø
dienomis nuo 9:00h iki 23:00h.

Austrija
Tel.:
Faksas:
El.paðtas:
00800 / 21 21 21 00
00800 / 21 21 21 01
kundenservice@ltur.at
Pirm. – Penkt. nuo 08:00 iki
24:00 Ðeðt., Sekm. ir ðvenèiø dienomis
nuo 9:00h iki 23:00h.

Ðveicarija
Tel.:
Faksas:
El.paðtas:
00800 / 21 21 21 00
00800 / 21 21 21 01
kundenservice@ltur.ch
Pirm. – Penkt. nuo 08:00 iki
24:00 Ðeðt., Sekm. ir ðvenèiø
dienomis nuo 9:00h iki 23:00h.

Lenkija
Tel.:
Faksas:
El.paðtas:
00800 / 21 21 21 00
00800 / 21 21 21 01

serwisklienta@ltur.pl

Pirm. – Penkt. nuo 08:00 iki 19:00

Prancuzija
Tel.:
Faksas:
El.paðtas:
00800 / 21 21 21 00
00800 / 21 21 21 01
serviceclients@ltur.fr
Pirm. – Penkt. nuo 08:00 iki
22:00 Ðeðt., Sekm. ir ðvenèiø
dienomis nuo 9:00h iki 17:00h.

Nyderlandai
Tel.:
Faksas:
El.paðtas:
00800 / 21 21 21 00
00800 / 21 21 21 01
klantenservice@ltur.nl

Pirm. – Penkt. nuo 08:00 iki 22:00

Internacionalinis
Tel.:
Faksas:
El.paðtas:
0049 (0) 761 55 7 55 300
0049 (0) 761 / 55 7 55 917

customercare@ltur.com
Pirm. – Penkt. nuo 08:00 iki
24:00 Ðeðt., Sekm. ir ðvenèiø
dienomis nuo 9:00h iki 23:00h.
Last Minute Urlaub mit L'TUR: Buchen Sie Ihr Hotel, Ihre Städtereisen oder Lastminute Flüge beim Marktführer.